گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

# نفت

قيمت نفت کاهش يافت

قیمت نفت کاهش یافت