گوش به زنگگوش به زنگ

# نفت

صنعت نفت آبادان محکوم شد

صنعت نفت آبادان محکوم شد