گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

# میلیارد تومان

پرداخت 54 هزار ميلياردتومان به طرح‌هاي عمراني

پرداخت ۵۴ هزار میلیاردتومان به طرح‌های عمرانی