گوش به زنگگوش به زنگ

# حوادث

87 نفر طی زمستان 97 در حوادث کار فوت شدند

۸۷ نفر طی زمستان ۹۷ در حوادث کار فوت شدند