گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

# حوادث

14کشته و زخمي در حوادث جاده اي

۱۴کشته و زخمی در حوادث جاده ای

افزايش 35 درصدي حوادث جاده اي

افزایش ۳۵ درصدی حوادث جاده ای