گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

# توافق پاریس

تعهداتمان به توافق پاريس هوشمندانه نيست

تعهداتمان به توافق پاریس هوشمندانه نیست