گوش به زنگگوش به زنگ

# بصیرت

وفا و بصیرت در صدر فضایل حضرت عباس(ع) است

وفا و بصیرت در صدر فضایل حضرت عباس(ع) است

مبعث؛ دمیدن صبح بصیرت

مبعث؛ دمیدن صبح بصیرت

مبعث؛ دمیدن صبح بصیرت

مبعث؛ دمیدن صبح بصیرت

مبعث؛ دمیدن صبح بصیرت

مبعث؛ دمیدن صبح بصیرت