گوش به زنگگوش به زنگ

# ارزان

نفت سنگین ایران ارزان شد

نفت سنگین ایران ارزان شد

مرغ ارزان شد

مرغ ارزان شد