گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#کرده

سعودي‌ها با ترور ياسر عرفات موافقت کرده بودند

سعودی‌ها با ترور یاسر عرفات موافقت کرده بودند