گوش به زنگگوش به زنگ

#هورالعظیم

تالاب انزلی، هورالعظیم نشود

تالاب انزلی، هورالعظیم نشود

تالاب هورالعظیم به دلایل امنیتی ثبت جهانی نشده است

تالاب هورالعظیم به دلایل امنیتی ثبت جهانی نشده است

تکذیب نشت نفت در تالاب هورالعظیم

تکذیب نشت نفت در تالاب هورالعظیم

هیچ نفتی درهورالعظیم نشت نکرده است

هیچ نفتی درهورالعظیم نشت نکرده است