گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#نژادپرستی

تسلا عليه نژادپرستي بيانيه داد

تسلا علیه نژادپرستی بیانیه داد

تسلا عليه نژادپرستي بيانيه داد

تسلا علیه نژادپرستی بیانیه داد

تسلا عليه نژادپرستي بيانيه داد

تسلا علیه نژادپرستی بیانیه داد

تسلا عليه نژادپرستي بيانيه داد

تسلا علیه نژادپرستی بیانیه داد