گوش به زنگگوش به زنگ

#نفت

صنعت نفت آبادان محکوم شد

صنعت نفت آبادان محکوم شد