گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#نارندرا مودی

زندگينامه: نارندرا مودي (1950-)

زندگینامه: نارندرا مودی (۱۹۵۰-)

خنثي سازي طرح ترور «نارندرا مودي»

خنثی سازی طرح ترور «نارندرا مودی»

خنثي سازي طرح ترور «نارندرا مودي»|

خنثی سازی طرح ترور «نارندرا مودی»|