گوش به زنگگوش به زنگ

#روسیه

کشف بزرگترین معدن الماس در روسیه

کشف بزرگترین معدن الماس در روسیه