گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#روسیه

تداوم روند فاصله گرفتن روسيه از دلار

تداوم روند فاصله گرفتن روسیه از دلار

روسيه: آمريکا به دنبال راه‌انداختن

روسیه: آمریکا به دنبال راه‌انداختن

مشکل کيفيت نفت روسيه شدت گرفت

مشکل کیفیت نفت روسیه شدت گرفت