گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#حوادث جاده ای

14کشته و زخمي در حوادث جاده اي

۱۴کشته و زخمی در حوادث جاده ای

افزايش 35 درصدي حوادث جاده اي

افزایش ۳۵ درصدی حوادث جاده ای

14کشته و زخمي در حوادث جاده اي

۱۴کشته و زخمی در حوادث جاده ای

افزايش 35 درصدي حوادث جاده اي

افزایش ۳۵ درصدی حوادث جاده ای

حوادث جاده اي اربعين 67 درصد کاهش يافت

حوادث جاده ای اربعین ۶۷ درصد کاهش یافت