گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#حوادث جاده ای

مساله کاهش حوادث جاده اي يک مساله ملي است

مساله کاهش حوادث جاده ای یک مساله ملی است

14کشته و زخمي در حوادث جاده اي

۱۴کشته و زخمی در حوادث جاده ای

افزايش 35 درصدي حوادث جاده اي

افزایش ۳۵ درصدی حوادث جاده ای