گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#تولید نفت

توليد نفت ايران به 2.7 ميليون بشکه رسيد

تولید نفت ایران به ۲.۷ میلیون بشکه رسید

متأسفانه توليد نفت ايران در اوپک چهارم است

متأسفانه تولید نفت ایران در اوپک چهارم است

کاهش توليد نفت عربستان رکورد زد

کاهش تولید نفت عربستان رکورد زد