گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#تعزیه

مراسم تعزيه در خانه هنرمندان در دهه اول محرم

مراسم تعزیه در خانه هنرمندان در دهه اول محرم

مراسم تعزيه در خانه هنرمندان در دهه اول محرم

مراسم تعزیه در خانه هنرمندان در دهه اول محرم

مراسم تعزيه در خانه هنرمندان در دهه اول محرم

مراسم تعزیه در خانه هنرمندان در دهه اول محرم

مراسم تعزيه در خانه هنرمندان در دهه اول محرم

مراسم تعزیه در خانه هنرمندان در دهه اول محرم

4 متن تعزيه از نظر روايي و ادبي در قم اصلاح شد

۴ متن تعزیه از نظر روایی و ادبی در قم اصلاح شد