گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#بارسلونا

بابت ترک بارسلونا هرگز ناراحت نشدم

بابت ترک بارسلونا هرگز ناراحت نشدم

بارسلونا روياي من و پسرم است

بارسلونا رویای من و پسرم است