گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#بارسا

والورده: در بارسا يک باخت هم زياد است

والورده: در بارسا یک باخت هم زیاد است