گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#ایتالیا

احتمال تحريم ايتاليا از سوي اتحاديه اروپا

احتمال تحریم ایتالیا از سوی اتحادیه اروپا

روابط نظامي ايتاليا با عراق در دوران جنگ تحميلي

روابط نظامی ایتالیا با عراق در دوران جنگ تحمیلی

اعتصاب عمومي، ايتاليا را فلج کرد

اعتصاب عمومی، ایتالیا را فلج کرد