گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#اوباما

سوء قصد به جان اوباما و کلينتون

سوء قصد به جان اوباما و کلینتون