آخرین اخبار

ورود خروج پول های بزرگ به نمادهای بورسی را بشناسید

بازار سرمایه امروز در اواخر وقت شاهد تعدیل سهم ها و مثبت شدن برخی بود.

بازار؛ گروه بورس: معاملات بزرگ امروز و  بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ در هر سهم عبارت است از: 

۱. شبندر (آخرین معامله +۲.۲۷ %)
 ورود 
- حجم: ۱۹.۶ M سهم
- ارزش: ۴۶.۴ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۳۸۹ کد
 خروج 
- حجم: ۱.۳ M سهم
- ارزش: ۳ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۲۰ %
- تعداد فروشنده: ۲۳ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۴۳.۴ میلیارد تومان

۲. کاوه (صف خرید +۵.۹۸ %)
ورود 
- حجم: ۲۳.۸ M سهم
- ارزش: ۴۵.۴ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۳۷ %
- تعداد خریدار: ۲۳۷ کد
 خروج 
- حجم: ۸ M سهم
- ارزش: ۱۵.۲ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۹۵ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۳۰.۲ میلیارد تومان

۳. کزغال (آخرین معامله +۱.۱۹ %)
ورود 
- حجم: ۸.۶ M سهم
- ارزش: ۲۴.۵ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۱۴۷ کد
 خروج 
- حجم: ۰ سهم 
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۲۴.۵ میلیارد تومان

۴. کرمان (صف خرید +۵.۹۹ %)
 ورود 
- حجم: ۳.۸ M سهم
- ارزش: ۱۹.۹ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۲ %
- تعداد خریدار: ۱۳۴ کد
 خروج 
- حجم: ۶۱۰ هزار سهم
- ارزش: ۳ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۶۵ %
- تعداد فروشنده: ۳۴ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۱۶.۹ میلیارد تومان

۵. شستا (آخرین معامله ۱.۷۵- %)
 ورود 
- حجم: ۹.۴ M سهم
- ارزش: ۱۷.۹ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۱۹۳ کد
 خروج 
- حجم: ۱.۵ M سهم
- ارزش: ۲.۹ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۱۷ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۱۵ میلیارد تومان

۶. فملی (آخرین معامله ۱.۱۶- %)
 ورود 
- حجم: ۱۷.۵ M سهم
- ارزش: ۲۲.۱ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۱۰ %
- تعداد خریدار: ۱۵۸ کد
 خروج 
- حجم: ۶.۵ M سهم
- ارزش: ۸.۲ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۴۵ %
- تعداد فروشنده: ۶۸ کد
برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۱۳.۹ میلیارد تومان

۷. اپال (صف خرید +۵.۹۵ %)
ورود 
- حجم: ۵.۷ M سهم
- ارزش: ۸.۴ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۴۰ %
- تعداد خریدار: ۷۳ کد
 خروج 
- حجم: ۰ سهم 
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۸.۴ میلیارد تومان

۸. فولاد (آخرین معامله +۲.۹۸ %)
ورود 
- حجم: ۶.۳ M سهم
- ارزش: ۷.۳ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۴۹ %
- تعداد خریدار: ۵۳ کد
 خروج 
- حجم: ۰ سهم 
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۷.۳ میلیارد تومان

۹. وتوسم (صف خرید +۵.۹۳ %)
 ورود 
- حجم: ۵.۲ M سهم
- ارزش: ۶.۴ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۴۱ کد
 خروج 
- حجم: ۱.۸ M سهم
- ارزش: ۲.۲ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۱۲ کد
برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۴.۲ میلیارد تومان

۱۰. ونوین (آخرین معامله +۲.۳۸ %)
 ورود 
- حجم: ۱۵.۳ M سهم
- ارزش: ۶ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۲۹ %
- تعداد خریدار: ۳۵ کد
 خروج 
- حجم: ۵ M سهم
- ارزش: ۱.۹ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۸ %
- تعداد فروشنده: ۱۶ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۴.۱ میلیارد تومان

معاملات بزرگ امروز و  بیشترین برآیند خروج پول های بزرگ در هر سهم عبارت است از: 

۱. وتجارت (صف فروش ۱.۸۸- %)
 خروج 
- حجم: ۱۹۸.۴ M سهم
- ارزش: ۵۱.۶ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۹۱ %
- تعداد فروشنده: ۱۸۳ کد
 ورود 
- حجم: ۴.۶ M سهم
- ارزش: ۱.۲ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۱۴ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۵۰.۴- میلیارد تومان

۲. شپنا (آخرین معامله ۱.۱- %)
 خروج 
- حجم: ۳۰.۳ M سهم
- ارزش: ۳۴.۸ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۴۳ %
- تعداد فروشنده: ۲۸۰ کد
 ورود 
- حجم: ۱.۵ M سهم
- ارزش: ۱.۷ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۷ %
- تعداد خریدار: ۲۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۳۳.۱- میلیارد تومان

۳. خساپا (صف فروش ۱.۶۹- %)
 خروج 
- حجم: ۹۹.۸ M سهم
- ارزش: ۲۳.۲ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۷۱ %
- تعداد فروشنده: ۱۰۰ کد
 ورود 
- حجم: ۰ سهم 
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۲۳.۲- میلیارد تومان

۴. فزرین (صف فروش ۱.۹۹- %)
 خروج 
- حجم: ۱۰.۷ M سهم
- ارزش: ۳۱.۹ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۷ %
- تعداد فروشنده: ۲۲۴ کد
 ورود 
- حجم: ۶.۲ M سهم
- ارزش: ۱۸.۵ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۸۳ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۱۳.۴- میلیارد تومان

۵. رمپنا (آخرین معامله ۱.۶- %)
 خروج 
- حجم: ۶.۸ M سهم
- ارزش: ۱۰.۸ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۹۰ %
- تعداد فروشنده: ۴۰ کد
 ورود 
- حجم: ۱.۳ M سهم
- ارزش: ۲ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۱۶ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۸.۸- میلیارد تومان

۶. خودرو (صف فروش ۱.۹۳- %)
 خروج 
- حجم: ۳۱.۹ M سهم
- ارزش: ۸.۱ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۹۳ %
- تعداد فروشنده: ۶۵ کد
 ورود 
- حجم: ۰ سهم 
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۸.۱- میلیارد تومان

۷. غپاک (آخرین معامله +۲.۲۲ %)
 خروج 
- حجم: ۴.۲ M سهم
- ارزش: ۸.۳ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۸۳ %
- تعداد فروشنده: ۳۹ کد
 ورود 
- حجم: ۱۷۷ هزار سهم
- ارزش: ۰.۳ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۲ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۸- میلیارد تومان

۸. وبملت (آخرین معامله ۰.۵۴- %)
 خروج 
- حجم: ۴۱.۷ M سهم
- ارزش: ۱۴.۹ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۴۴ %
- تعداد فروشنده: ۸۴ کد
 ورود 
- حجم: ۲۱.۷ M سهم
- ارزش: ۷.۸ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۴۶ %
- تعداد خریدار: ۵۲ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۷.۱- میلیارد تومان

۹. دتماد (آخرین معامله ۱.۸۶- %)
 خروج 
- حجم: ۱.۵ M سهم
- ارزش: ۶.۶ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۹۸ %
- تعداد فروشنده: ۳۳ کد
 ورود 
- حجم: ۰ سهم 
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۶.۶- میلیارد تومان

۱۰. وملل (آخرین معامله +۰.۱۴ %)
 خروج 
- حجم: ۴.۱ M سهم
- ارزش: ۵.۵ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۹۷ %
- تعداد فروشنده: ۱۹ کد
 ورود 
- حجم: ۰ سهم 
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۵.۵- میلیارد تومان

کد خبر 91156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =