آخرین اخبار

اولیـن گاف وزیر پیشـنهادی در خانـه ملـت ثبـت شـد / مشورت کار دست وزیر پیشنهادی داد

علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی صمت که با مشورت یکی از نمایندگان در روز معرفی به مجلس رفته بود، با اعتراض برخی نمایندگان صحن را ترک کرد

به گزارش روزنامه پیام ما: بالاخره وزیـر پیشـنهادی صمـت هـم بـه مجلـس معرفـی شـد تـا شـاید تکلیف یکـی از اصلی ترین وزارتخانه هـای اقتصـادی دولـت روشـن شـود. علیرضـا رزم حسـینی گزینـه نهایـی روحانـی شـد. اسـتاندار فعلـی خراسـان رضوی و سـکاندار سـابق استانداری کرمان. شـنیده ها و اخبـار حوالـی معرفـی وزیـر پیشـنهادی صمـت گواهـی از رای اعتمـاد مجلـس نشـینان به مهندس رزم حسـینی دارد. هـر چند روز گذشـته اولیـن گاف وزیر پیشـنهادی در خانـه ملـت ثبـت شـد. معـاون پارلمانی رییس جمهور که برای ارائه پیشـنهاد رییـس جمهـور بـه مجلـس رفته بود رزم حسـینی را هم در کنار خود داشـت.

موضوعـی کـه بـه ذائقـه برخـی نماینـدگان خوش نیامد. عکس ورودی رزم حسینی او را کنـار رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلس نشـان میداد. پورابراهیمی کـه مردم کرمان را در مجلـس نمایندگـی مـی کنـد و رابطـه خوبـی هم با رزمحسـینی دارد دوشـادوش رزم حسـینی وارد صحـن مجلـس شـد تـا تکلیـف موضـع کمیسـیون اقتصـادی مجلس روشـن باشـد. ماجرا از کجا شروع شد؟ ماجـرا از ایـن قـرار بـود کـه پیـش از آنکـه نامـه اعلام وصـول وزیر پیشـنهادی صمت در صحـن علنـی مجلـس قرائـت شـود، حسـینعلی امیـری معـاون پارلمانی رئیس جمهـور کـه در صحن علنی بود، بـه یکباره از مجلـس خارج شـد.

پـس از اتمـام قرائـت نامه معرفـی علیرضا رزم حسـینی در صحـن علنـی مجلـس، حسـینعلی امیری به همراه وزیر پیشنهادی صمـت و جمعـی از نماینـدگان وارد صحـن علنـی مجلس شـد. سـپس امیـری و رزم حسـینی در جایـگاه مسـئوالن دولـت نشسـتند و جمعـی از نماینـدگان بـا آنـان خـوش و بـش کردنـد کـه ایـن مسـئله باعث اعتـراض جمعـی از نماینـدگان شـد.

به گونـه ای که علـی بابایی  نماینـده مـردم سـاری فریـاد زد و گفـت کـه حضـور رزم حسـینی در صحـن علنـی مجلـس در حالـی کـه هنـوز وزیـر نشـده، خلاف قانـون اسـت. همچنیـن جبـار کوچکـی نـژاد نماینـده مـردم رشـت طـی تذکـر شـفاهی، گفـت: هیئـت رئیسـه تخلف کـرده، چـرا که طبق آییـن نامـه داخلـی مجلـس نبایـد وزرای پیشـنهادی، پیش از جلسه رأی اعتماد در صحـن علنـی مجلـس حاضـر شـوند. در نهایـت و پـس از اعتـراض متعـدد جمعـی از نماینـدگان، حسـینعلی امیـری و علیرضـا رزم حسـینی از صحـن علنـی مجلـس خـارج شـدند. دفاع حسن پور از رزم حسینی حسـن پـور نماینـده سـیرجان اسـت.

شـرکتهای مهـم صنعتـی و معدنـی در حـوزه انتخابیـه او فـراوان هسـتند. سـابقه رفاقـت بـا رزم حسـینی هم دارد. نشسـتن رزم حسـینی بـر کرسـی وزارت بـرای او می توانـد بـرگ برنـدهای باشـد. شـهباز حسـنپوربیگلری دربـاره معرفـی وزیـر پیشـنهادی صنعـت، معـدن و تجارت بـه مجلس، گفـت: در شـرایط فعلی تعامل و توجـه بـه امـور کارشناسـی و هماهنگی با مجلـس میتوانـد بسـیاری از مشـکالت و موانـع پیـشروی صنعـت و معـدن را رفـع کنـد و آقـای رزم حسـینی وزیر پیشـنهادی صمـت از ایـن ویژگـی برخـوردار اسـت. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس با اشـاره بـه ویژگیهای وزیر صمـت، افزود: از آنجایـی که وزیر پیشـنهادی صمت تجربه اسـتانداری در استان های کرمان و خراسان رضـوی را در کارنامـه کاری خود داشـته و به عنـوان رئیـس سـتاد تنظیـم بـازار، رئیس کارگروه اشـتغال، رئیس کارگـروه تولید و... خدمـت کرده، مـی تواند با اخـذ تدابیر ویژه زمینه سـاماندهی بـازار را فراهم کند.

وی بـا بیـان اینکه وزیر پیشـنهادی صنعت، معـدن و تجـارت از نظـر کارشناسـان در تصمیمگیریهـا اسـتفاده میکنـد. اضافـه کـرد: وی میتوانـد از طریـق گفتوگـو و تعامـل با رئیـس کل بانک مرکزی و سـایر وزرای اقتصـادی دولـت بسـیاری از موانـع پیـش روی تولیـد کننـدگان ماننـد تامیـن مـواد اولیـه و... را برطـرف کنـد. رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان دربـاره تذکـر نماینـدگان مبنی بر حضـور رزم حسـینی در صحـن علنـی امـروز مجلـس، گفـت: بالفاصلـه پـس از تذکـر نماینـدگان مبنـی بـر اینکـه حضـور وزیـر پیشـنهادی صمـت در صحـن علنـی پیـش از برگـزاری جلسـه رای اعتماد، خالف آیین نامه اسـت، رزم حسـینی بـه نظـر نماینـدگان احتـرام گذاشـته و صحن علنی را تـرک کرد و خارج از محـل صحـن جوابگـوی نماینـدگان بـود. چراغ مثبت پورابراهیمی به وزیر پیشنهادی نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسلامی در مـورد پورابراهیمـی میگویـد یکـی از ویژگی هـای عملکـردی وزیـر پیشـنهادی صمـت، نـوآوری در امـور اجرایـی اسـت،

یکـی دیگـر از ویژگـی های وی، اسـتفاده از تمـام ظرفیـت ها در بخش هـای مختلـف از جملـه مجلـس، دسـتگاه قضایـی، سـطوح مختلـف مراکـز علمـی و دانشـگاهی، سـندیکاها و تشـکل ها است. وی گفـت: بـا توجـه بـه اقدامـات موثـر رزم حسـینی بـرای محرومیت زدایـی در جنوب کرمـان، ایجـاد ظرفیت هـای اقتصـادی در اسـتان خراسـان رضـوی و ایجـاد تحـوالت سـاختاری بـدون اسـتفاده از منابـع دولتی، وی ایـن ظرفیـت را دارد کـه اتفاقات بزرگی را در وزارت صمـت رقـم بزنـد. انتظـار ما این اسـت کـه رزم حسـینی بـا نـوآوری هـای خـودش و اسـتفاده از ظرفیت هـا، اقدامات مثبتـی را در وزارت صمـت رقـم بزنـد. ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم افـزود: مـا از کلیـات برنامـه هـای وزیـر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حمایت مـی کنیـم، البتـه در جزئیـات برنامـه های وی، مطالـب و پیشـنهاداتی را داریم که این مسـائل در نشسـت روز یکشـنبه کمیسیون اقتصـادی مجلـس بررسـی خواهد شـد. از ایـن رو تنظیـم بـازار، ایجاد ثبـات در قیمت کالاهای ساسـی و غیراساسی و ساماندهی بـازار خـودرو از مطالبـات اصلـی مـا از وزیـر پیشـنهادی صمت اسـت.

کد خبر 56255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =