گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#ناو جنگی آمریکا

نزديک شدن ناو جنگي آمريکا به جزاير چيني

نزدیک شدن ناو جنگی آمریکا به جزایر چینی