گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#عفرین

تروريست ها در عفرين به جان هم افتادند

تروریست ها در عفرین به جان هم افتادند

عفرين بوي خون گرفت

عفرین بوی خون گرفت