گوش به زنگگوش به زنگ

#سيل

4 شهردار، مقصر حادثه سیل شیراز

۴ شهردار، مقصر حادثه سیل شیراز