گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#سقوط هواپیمای آسمان

علت اصلي سقوط هواپيماي آسمان خطاي خلبان بود

علت اصلی سقوط هواپیمای آسمان خطای خلبان بود