اخبار زلزله ۵ ریشتر - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#زلزله ۵ ریشتر

خسارات زلزله 5.9 ريشتر تازه آباد کرمانشاه

خسارات زلزله ۵.۹ ریشتر تازه آباد کرمانشاه

زلزله 5 ريشتر راور مصدوم نداشت

زلزله ۵ ریشتر راور مصدوم نداشت

زلزله 5 ريشتر راور مصدوم نداشت

زلزله ۵ ریشتر راور مصدوم نداشت

زلزله 5 ريشتر راور مصدوم نداشت

زلزله ۵ ریشتر راور مصدوم نداشت