گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#زلزله کرمان

زلزله کرمان و گيلان را لرزاند

زلزله کرمان و گیلان را لرزاند

زلزله کرمان و گيلان را لرزاند

زلزله کرمان و گیلان را لرزاند

زلزله کرمان و گيلان را لرزاند

زلزله کرمان و گیلان را لرزاند

زلزله کرمان را لرزاند

زلزله کرمان را لرزاند

زلزله کرمان را لرزاند

زلزله کرمان را لرزاند

زلزله کرمان را لرزاند

زلزله کرمان را لرزاند

زلزله کرمان را لرزاند

زلزله کرمان را لرزاند

زلزله کرمان را لرزاند

زلزله کرمان را لرزاند

ارتباط ميان زلزله کرمان و کرمانشاه چيست؟

ارتباط میان زلزله کرمان و کرمانشاه چیست؟

4 زلزله کرمان لرزاند

۴ زلزله کرمان لرزاند

زلزله کرمان ۰۰:۰۳:۴۷