گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#جرج بوش

جرج بوش پدر درگذشت

جرج بوش پدر درگذشت

مرثيه‌خواني عادل الجبير براي «جرج بوش پدر»

مرثیه‌خوانی عادل الجبیر برای «جرج بوش پدر»

جرج بوش پدر درگذشت

جرج بوش پدر درگذشت

اداي احترام به جنازه جرج بوش پدر

ادای احترام به جنازه جرج بوش پدر