گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#بن سلمان

محمد بن سلمان بايد رفتارهاي تندش را متوقف کند

محمد بن سلمان باید رفتارهای تندش را متوقف کند