گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#بن سلمان

برخي از اختيارات بن سلمان لغو شد

برخی از اختیارات بن سلمان لغو شد

بخشي از اختيارات بن سلمان سلب شد

بخشی از اختیارات بن سلمان سلب شد