گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#بارداري

احتمال بارداري کي صفر است؟

احتمال بارداری کی صفر است؟