گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#استقلال

جدايي قطعي اين ستاره از استقلال

جدایی قطعی این ستاره از استقلال