گوش به زنگگوش به زنگ

#ارتش سوريه

استراتژی جدید ارتش سوریه در شمال حماه

استراتژی جدید ارتش سوریه در شمال حماه