گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری کشاورزی

افزایش 34 درصدی مصرف کودهای کشاورزی در سال جاری

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت:مصرف کودهای کشاورزی در سال جاری نسبتبه میانگین مصرف سه سال اخیر 34 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی شرکتخدمات حمایتی کشاورزی،مهندس حمید رسولی در جلسه شورای هماهنگی مدیران اعلام کرد کهبه یمن بارندگی های مناسب در سال جاری شاهد افزایش 41 درصدی مصرف انواع کودهایکشاورزی در مقطع کشت پاییزه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین شاهدافزایش مصرف 34 درصدی نسبت به میانگین مصرف سه سال اخیر می باشیم.

وی بیشترین درصد رشد مصرف کودهای کشاورزی در سال جاری را به ترتیب مربوط بهکودهای پناسه، ازته و فسفاته اعلام کرد.
addup.center