گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری ورزشی

طولانی‌ترین زمان انتظار هواداران در تاریخ لیگ برتر برای تماشای 264 گل


264 گل زده حاصل تلاش همه تیم هایی است که در فصل جاری رقابت های لیگ برتر با یکدیگر به رقابت پرداخته اند.

به گزارش وب سایت نود، لیگ هجدهم تا کنون 264 گل در برداشته که مدت زمان رسیدن به این آمار گلزنی بیش از حد انتظار بود. در واقع، زمان (تعداد هفته ها و بازی های انجام شده) سپری شده تا رسیدن به آمار 264 گل زده در بازی های یک فصل لیگ برتر به اندازه ای بود که رکورد طولانی ترین زمان در تاریخ لیگ برتر در این دوره به ثبت رسید. در ادامه مقایسه ای بین فصل جاری لیگ برتر با سایر ادوار انجام شده که نشان می دهد هر فصل در چه مدت زمانی به آمار 264 گل زده رسیده است. گفتنی است این مقایسه تنها بین 9 دوره لیگ برتر صورت می گیرد؛ ادواری که با شرکت 16 تیم برگزار شده و در هر فصل 30 هفته بازی انجام می شود.

آمار 264 گل زده در لیگ برتر هجدهم، در هفته هفدهم و با انجام 133 بازی به ثبت رسید که این آمار دقیقاً با آمار ثبت شده برای لیگ برتر پانزدهم یکسان است تا این دو دوره بیشترین زمان را در ثبت این آمار داشته باشند. این در حالی است که در ادوار پنجم، ششم، سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم آمار گلزنی مورد نظر در هفته شانزدهم بازیها تثبیت شد؛ فصل هفدهم با انجام 125 بازی و فصل شانزدهم با برگزاری 121 بازی، در سایر فصل ها هم با پایان 124 مسابقه آمار گلزنی 264 گل رقم خورد.

در فصول چهارم و ششم لیگ هم این آمار در هفته پایانی نیم فصل ثبت شد؛ در فصل چهارم 120 بازی برای رسیدن به این آمار نیاز بود. اما سریع ترین فصلی که آمار 264 گل رقم خورد، لیگ برتر ششم بود که در هفته پایانی نیم فصل، یعنی هفته پانزدهم، و با برگزاری 114 مسابقه به ثبت رسید.

همانطور که اشاره شد، لیگ برتر پانزدهم و هجدهم نیز با ثبت زمان یکسان، یعنی هفته هفدهم و برگزاری 133 بازی، هواداران را بیش از سایر فصلها برای مشاهده آمار 264 گل زده در انتظار گذاشتند.

2081

منبع: نود


addup.center