گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

مجموعه قوانین مرتبط با نفت و گاز

ضمن تشکر از یکی از دوستان اندیشمند، جناب آقای عرب صالحی که این فایل ها را برای درج در وب سایت مطالعات سیاستی نفت و گاز ارسال فرموده بودند، باید خدمت دوستان عرض نماییم که در برخی از سال ها، قوانین مرتبط با نفت و گاز نیز از جمله سوالات آزمون دکتری رشته های مرتبط با نفت و گاز بوده است. با تشکر مجدد

 • قانون نفت 1366
 • قانون_برنامه_پنجساله_ششم_توسعه
 • کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (مورخ 1980)
 • مصوبه هیئت وزیران -1395- شرایط عمومی قرادادها
 • 2–نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی
 • ghanon-vazarat-naft NIOC-Articles-1395-
 • اساسنامه شرکت ملی نفت 84 ماده-
 • آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها
 • برخی قوانین مرتبط با نفت و متن برخی قراردادهای نفتی
 • برخی قوانین مرتبط با نفت و متن برخی قراردادهای نفتی
 • سندملی راهبرد انرژی
 • قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
 • قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
 • قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره (قانون نفت 1336)
 • قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره 1336
 • قانون نفت 66
 • قانون نفت 1353
 • قانون نفت 1353

از لطف همه دوستان ممنونیمaddup.center