گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

رسوایی بابُل‌گِیت

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی

هر فساد بزرگی سابقه و تاریخی دارد. این گونه نظام توزیع فاسد منافع، در کوتاه‌مدت پدید نمی‌آید. سابقه درمان‌نشده این بیماری چیست؟ قریب به بیست سال از شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌گذرد و سؤال مهم این است که چه اقداماتی برای درمان بیماری گسترش‌یافته فساد در شوراها انجام شده است؟

شعارسال: خبر، ساده امابه جهاتی هولناک است. برخی اعضای شورای شهر بابل به این جرم دستگیر می‌شوند که یکنفر از آن‌ها برای وادار کردن برخی دیگر از اعضا به همراهی با رأی یا منافع خود،زنی را فریفته است که از ارتباطات جنسی خود با اعضای شورا فیلم بگیرد و همین فیلم‌هارا ابزار اخاذی قرار داده است. موضوع در نهایت افشا شده و افرادی دستگیر شده‌اند.رسوایی‌هایی از این دست را بعد از رسوایی سیاسی واترگیت در آمریکا در دهه 1970 کهمنجر به استعفای رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون شد، با افزودن کلمه «گیت» نمادسازی می‌کنند.این مورد را هم می‌توان «رسوایی بابل‌گیت» خواند.

رسوایی بابل‌گیتصرف‌نظر از ظاهر آن، چند سؤال مهم را پیش می‌کشد که به نوعی، بهبود نظام حکمرانیدر این کشور با پاسخ این سؤالات پیوند خورده است. برخی از این سؤالات عبارتند از:

چه منافع بزرگی در عضویت در شورایشهر، و انتخاب هیئت رئیسه آن نهفته است که برخی اعضای شورای شهر بابل در رقابت برایاین منافع، به چنین نقشه‌ مافیایی‌گونه و غیراخلاقی‌ای متوسل شده‌اند؟

سازوکارهای تصمیم‌گیری در شوراهای شهرو روستا تا چه اندازه غیرشفاف و بسته به سلیقه و جایگاه افراد است که دست یافتن بهمنافع بزرگ حاصل از قرار گرفتن در کرسی شورا، دست یافتن به آن منافع را ممکن می‌کند؟

هر فساد بزرگی سابقه و تاریخی دارد. اینگونه نظام توزیع فاسد منافع، در کوتاه‌مدت پدید نمی‌آید. سابقه درمان‌نشده این بیماریچیست؟ قریب به بیست سال از شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌گذرد و سؤالمهم این است که چه اقداماتی برای درمان بیماری گسترش‌یافته فساد در شوراها انجامشده است؟

همه منتخبین شوراها از سازوکارهاینظارتی و تأیید صلاحیت عبور کرده‌اند، و برخی رد صلاحیت شده و به شوراها راه نیافته‌اند.کارکرد این سازوکارهای نظارت و تأیید صلاحیت چیست؟ آیا آن‌ها که رد صلاحیت شده‌انداز این گروه دستگیرشده بدتر بوده‌اند؟ آیاخطاکاران را به شورا راهنمایی شده اند؟ آیااین گروه خطاکار نیز سالم بوده‌اند و به دلیلی ضعف‌های سیستمی و ساختاری، فقدانشفافیت و نقصان در طراحی سازوکارها و قوانین شوراها به خطا کشیده شده‌اند؟ کارکردنظارت و تأیید صلاحیت بالاخره چیست؟

ظرفیت فساد و دنبال کردن منافع شخصیدر شوراهای اسلامی شهر و روستا چقدر است؟ این منافع فاسد از چه سازوکارهایی ناشی می‌شوند؟

اهمیت اینسؤالات و مسائل مرتبط با آن‌ها به حدی است که باید «رسوایی بابل‌گیت» را فراتر ازمسأله‌ای محلی، ناشی از خطای چند عضو شورای شهر بابل، و شیطنت و هوس‌بازی چند مردو یک زن لحاظ کرد. ممکن است حواشی جنسی این پدیده، اصل و ماهیت ساختاری این قضیهرا تحت‌الشعاع قرار دهد. مسأله بسیار فراتر از خطا و وسوسه‌ شدن چند نفر است.

من قبلاً نوشته‌ام که «دیزی درباز گربه را بی‌حیامی‌کند.» منافعی (دیزی دربازی) بی‌حساب و کتاب، قابل سوءاستفاده و فسادانگیز در رویهو سازوکار شوراها وجود دارد که آدمیان را وامی‌دارد این گونه بی‌حیایی کنند؛ وحتماً نقصانی جدی در رویه‌های تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها وجوددارد که به تأیید آدمیانی می‌انجامد که این گونه برای کسب منافع، دست به بی‌حیاییمی‌زنند. «رسوایی بابل‌گیت»‌ یک نشانه است، چیزی فراتر از هوس‌بازی جنسی و نفع‌طلبیمالی، نشانگر چیزهایی در تاریخ یک نهاد و سازوکارهای مرتبط با آن است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت دیدهبان ایران، تاریخ انتشار: 20شهریور1397 ، کدخبر: 50527: www.didbaniran.ir


منبع: شعار سال


addup.center