گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سبک زندگی

درصد نرخ بیکاری؛ زنان: 20 درصد، فارغ التحصیلان: 19 درصد و جوانان: 25 درصد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سبک زندگی

وضعیت بازارکار ایران در تابستان امسال نشان می‌دهد که دراین فصل همراه با رشد نرخ بیکاری ، نرخ مشارکت نیز رشد داشته است.در نگاهی کلی می توان گفت که ،درصد نرخ بیکاری؛ زنان: 20 درصد، فارغ التحصیلان: 19 درصد و جوانان: 25 درصد می باشد.

شعار سال: براساس گزارشرسمی مرکز آمار ایران بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت 10 ساله وبیشتر نشان می‌دهد که 40.9 درصد جمعیت در سن کار (10 سالهو بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرارگرفته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت بهمردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم‌تر بوده است. بررسی روند تغییراتنرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سالقبل (تابستان 1396)0.2 درصد افزایش داشته است. بررسی نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله وبیشتر بیانگر آن است که 35.9 درصد از جمعیت در سن کار شاغل بوده‌اند. این شاخص دربین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. دراینفصل نرخ مشارکت برای مردان برابر با 65.2 درصد بوده که با رشد 0.2 درصدی بیش از317 هزار نفر به این جمعیت افزوده است. همچنین نرخ مشارکت زنان نیز 16.3 درصداعلام شده که با رشدی نصف مردان 77 هزار و 726 نفر بیشتر شده‌اند.

رشد 158 هزار نفری شاغلان
جمعیت شاغلین 10 ساله و بیشتر نیز در این فصل 23 میلیون و 956 هزار نفربوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 158 هزار نفر افزایش داشته است. بدین ترتیب35.9 درصد از جمعیت در سن کار کشور شاغل بوده‌اند که با وجود رشد عددی تعدادشاغلان 0.1 درصد از سهم شاغلان کاسته شده است. از بیش از 23 میلیون شاغل کشور 19میلیون و 613 هزار نفر را مردان تشکیل می‌دهند که 110 هزار و 697 نفر به تعدادآنها افزوده شده است. سهم زنان نیز این جمعیت چهار میلیون و 341 هزار نفر بوده کهرشد 47 هزار و 425 نفری را نشان می‌دهد. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادینشان می‌دهد که درتابستان 1397، بخش خدمات با 49,5 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را بهخود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 31.6 درصد و کشاورزی با 18.9درصد قرار دارند.

سهم زنان و مردان در بیکاری
بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 12,2 درصد ازجمعیت فعال (شاغل و بیکار)،بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به تابستان1396 به میزان 0.7 درصد افزایش داشته است و جمعیت بیکار کشور با 237 هزار نفرافزایش به سه میلیون و 326 هزار نفر رسیده است.
درحالی که نرخ کل بیکاری برای کشور 12.2 درصد بوده این نرخ برای مردان10.3 درصد ولی برای زنان 19.8 درصد بوده است. براین اساس از کل جمعیت بیکاران دومیلیون و 251 هزار و 723 نفر را مردان تشکیل می‌دهند که 207 هزار و یک نفر زیادشده‌اند. جمعیت زنان بیکار نیز دراین فصل یک میلیون و 75 هزار و 131 نفر بوده کهتعداد آنها 30 هزار و 300 نفرافزایش یافته است. درالگوی بیکاری کشور نرخ بیکاریجوانان 15 تا 24 ساله به 27.2 درصد رسیده است که بیش از دو برابر نرخ بیکاری کلکشور است. براین اساس 826 هزار و 364 نفر از جوانان این رده سنی بیکار بوده‌اند کهبا وجود رشد نرخ بیکاری آنها 15 هزار و 736 نفر از تعداد آنها کم شده است. دراینرده نرخ بیکاری جوانان مرد 23.6 درصد و زنان 40.3 درصد اعلام شده است. درحالی کهبیکاران جوان مرد 20 هزار و 730 نفرافزایش یافته‌اند 36 هزار و 466 نفر از جمعیت جوانان زن بیکار کاسته شده است. نرخبیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 24,9 درصد از فعالان این گروه سنیدر تابستان 1397 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد،این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان1396) 0.8 درصد افزایش یافته است.

1.3 میلیونفارغ‌التحصیل بیکار
زمانی که نرخ بیکاری را درمیان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بررسی کنیم بهنرخ 18.7 درصد می‌رسیم که این نرخ برای مردان 13.5 و برای زنان 28.8 درصد بوده است. بدین ترتیب درمجموع یک میلیون و313 هزار و 96 فارغ‌التحصیل در تابستان امسال بیکار بوده‌اند که 96 هزار و 273 نفربه تعداد آنها افزوده شده است. سهممردان از این بیکاری نیز 622 هزار نفر است که بیش ا ز 75 هزار نفر بیشتر شده‌اند.زنان فارغ‌التحصیل نیز در مجموع 690 هزار نفر بوده که 20 هزار نفر بیشتر شده‌اند.بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که درتابستان 1397، 10 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری،رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کم‌تر از 44 ساعت در هفته کار کردهو آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 41 درصد از شاغلین 10ساله و بیش‌تر، 49 ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.
افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبتخویشاوندی دارند، کار می‌کنند(کارکنان فامیلی بدون مزد)؛ کارآموزانی که در دورهکارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه محل کارآموزی انجام می دهند، یعنیمستقیماً در تولید کالا یا ارائه خدمات سهیم هستند؛ محصلانی که در هفته مرجع مطابقتعریف، کار کرده‌اند و تمام افرادی که در نیروهای مسلح به‌صورت کادر دائم یا موقتخدمت می‌کنند(نیروهای مسلح شامل پرسنل کادر، درجه داران و سربازان وظیفه نیروهاینظامی و انتظامی) ازجمله گروه‌های افراد شاغل محسوب می‌شوند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافاتبرگرفته از روزنامه ایران،تاریخ انتشار 14 آبان 97، شماره: 488616


منبع: شعار سال


addup.center