گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

دولت در دو سال اخیر 1000 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

مصباحی مقدم گفت: رشد نقدینگی دو دلیل دارد، یکی استقراض و دومی بدهی دولت به بانک مرکزی است. نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که آقای روحانی اسم این بدهی دولت به بانک مرکزی را خط اعتباری می داند که هیچ فرقی با استقراض ندارد. اگر دولت بدهی را به بانک مرکزی پرداخت کند اسمش استقراض کوتاه مدت است و اگر پرداخت نکند استقراض دائمی صورت می‌گیرد.

شعار سال: غلامرضا مصباحیمقدم،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص دلایل افزایش حجم نقدینگی و رابطه آناستقراض دولت از بانک مرکزی اظهار کرد: رشد نقدینگی دو دلیل دارد، یکی استقراض ودومی بدهی دولت به بانک مرکزی است. نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که آقایروحانی اسم بدهی دولت به بانک مرکزی را خط اعتباری می گذارد که هیچ فرقی بااستقراض ندارد. اگر دولت بدهی را به بانک مرکزی پرداخت کند اسمش استقراض کوتاه مدتاست و اگر پرداخت نکند استقراض دائمی صورت می‌گیرد.

وی گفت: دولت مبلغ هزار میلیارد تومان درسال گذشته و در سال جاری از بانک مرکزی استقراض کرده و به تعبیر آقای روحانی خطاعتباری ایجاد کرده است. دولت برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران موسسات غیر مجاز،پایه پولی را رشد داده و یکی از اجزای پایه پولی بدهی دولت به بانک مرکزی است.

وی افزود:ضریب فزاینده ناشی از پایینبودن سپرده گذاری در بانک‌ها است. یکی دیگر از عوامل رشد نقدینگی بدهی بانک ها بهبانک مرکزی است، این عامل بسیار افزون بر حجمنقدینگی شده است. آقای روحانی اقتصاددان نیستند که آمار و ارقام را به صورت علمی بداندبلکه افراد دیگر اطلاعات به ایشان می‌دهند و ایشان هم طبعا همان اطلاعات را منعکس میکند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافاتبرگرفته از وبسایت نوداقتصادی،تاریخ 15 آبان 97، کد مطلب: 2115689: www.90eghtesadi.ir


منبع: شعار سال


addup.center