گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

ارتباط ساعات کار با سابقه بیمه

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس روز و ساعت تعیین و به سازمان مزبور پرداخت می‌شود به ترتیبی که برای هشت ساعت کار یک روز بیمه منظور می‌شود

شعار سال: ساعات کار در کارگاه‌هاو کارخانجات مشمول قانون کار، مدت زمانی است که کارگر نیرو و یا وقت خود را بهمنظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. ساعات کار در هفته 44 ساعت است ودر کارهای نوبتی که ساعات کار به صورت چرخشی انجام می‌شود، ساعات کار در ماه نبایداز 176 ساعت بیشتر باشد. ضمن اینکه ساعت کار در شبانه‌روز نباید از هشت ساعت (ماده51 قانون کار) تجاوز کند و در صورت نیاز به کار بیشتر، فقط می‌توان چهار ساعتاضافه‌کار در روز برای کارگر منظور کرد که این مدت نیز باید با موافقت کارگر وپرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار که 40 درصد اضافه بر مزد روزانه کارگر است، تعیین وپرداخت شود.

البته چنانچه شرایط اضطراری براثر حوادث غیرمترقبه یا احیای مجدد کارگاه به وجود آید می‌توان اضافه‌کار بیشتری را از کارگرطلب کرد که با حالت عادی متفاوت است (ماده 59 قانون کار).

زمان صرف صبحانه و ناهار جزء ساعات کار نیستولی چنانچه در کارگاهی از ابتدا ساعت صرف ناهار جزء ساعات کار محسوب شده باشد اینرویه باید ادامه یابد. نکته قابل توجه دیگر اینکه ساعات کار در مشاغل سخت و زیان‌آورشش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته است. همچنین ساعات کار روزانه کارگر نوجوان نیمساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافقکارگر و کارفرما تعیین خواهد شد، کارگر نوجوان فردی است که بین 15 تا 18 سال سندارد.

اضافه‌کاری چیست؟

کار اضافی به کاری گفته می‌شود که علاوه‌برساعات معمولی روزانه و هفتگی انجام شود. کار اضافی برای کارگر و کارفرما مزایاییدارد این امر برای کارگر مزد و درآمد بیشتری دارد و برای کارفرما بهره‌گیری بیشتراز امکانات کارگاه بدون استخدام کارگر جدید و پرداخت حق بیمه.

در موارد زیر تعیین اضافه‌کاری برایکارگر ممنوع است:

1-کارگری که کار شبانه انجام می‌دهد. کار شبانه از ساعت22 شب تا شش صبح را شامل می‌شود و از ساعت شش صبح تا 22 شب کار روزانه خواهد بود.2-کارگری که به کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور اشتغال دارد. 3-کارگر نوجوان.

بیمه و ساعات کار

پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی براساس روز و ساعت تعیین و به سازمان مزبور پرداخت می‌شود به ترتیبی که برای هشتساعت کار یک روز بیمه منظور می‌شود. حق بیمه دریافتی بابت اضافه‌کاری نیز فقط برمیزان خدمات سازمان تأثیر دارد و موجب افزایش مدت سابقه فرد نمی‌شود. با این حالبا توجه به مدت کارکرد هر فرد در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی درطول ماه حق بیمه پرداخت و متناسب با آن حق بیمه منظور می‌شود. در برخی از مشاغلمدت کار در ماه کمتر از 30 روز است و در واقع به صورت پاره‌وقت و ساعتی انجام می‌شودکه در این موارد لازم است با توجه به نوع شغل مدت قابل قبول کارکرد در طول ماهمورد توافق سازمان و صنف مربوطه قرار گیرد و بر اساس آن مبلغ بیمه دریافت شود. درهر حال مبنای تعیین سابقه این افراد این گونه است که هشت ساعت کار یک روز سابقه منظورشود. بهتر است در مشاغلی که ماهیت کوتاه‌مدت و پاره‌وقت یا ساعتی دارند دستمزد ومیزان مدت‌زمان کارکرد در ماه تعیین شود؛ مثل شغل منشی‌گری در مطب‌ها یا دفاتروکالت یا مشاوره.

شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ 21 شهریور 97، کد مطلب: 442829:www.ana.ir


منبع: شعار سال


addup.center