گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

برای واردات "برچسب و ورق حلبی" هم ارز 4200 تومانی اختصاص یافت!

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

افزایش نرخ ارز باعث شد تا دولت دستاورد چندین ساله خود یعنی کاهش نرخ تورم را در خطر ببیند و در تصمیمی بحث برانگیز و جهت کنترل ورود تکانه‌های ارزی به سفر‌های مردم، اقدام به توزیع ارز 4200 تومانی نماید. 16 مرداد فهرست جدید کالا‌های اساسی منتشر شد و در هفتم شهریور این فهرست گسترده‌تر شد. با نگاهی به فهرست جدید کالا‌های مشمول ارز دولتی برخی کالا‌ها به چشم می‌خورند که غیراساسی به نظر می‌رسند و در داخل نیز تولید می‌شوند.

شعار سال: افزایش نرخ ارز و تکانه های ارزی باعث شد تا دولت دستاورد چندین ساله خود یعنیکاهش نرخ تورم را در خطر ببیند و در تصمیمی بحث برانگیز و جهت کنترل ورود تکانه هایارزی به سفرهای مردم، اقدام به توزیع ارز 4200 تومانی نماید. 16 مرداد فهرست جدیدکالاهای اساسی منتشر شد و در هفتم شهریور این فهرست گسترده تر شد. با نگاهی به فهرستجدید کالاهای مشمول ارز دولتی برخی کالاها به چشم می خورند که غیراساسی به نظر میرسند و در داخل نیز تولید می شوند.

تکانه های ارزی که ازابتدای سال جاری شدت گرفت، دولت را مجبور کرد تا برای حفظ دستاورد چندین ساله خود یعنیتک رقمی کردن تورم و جلوگیری از ورود این تکانه های بازار ارز به بازار کالا وسفره های مردم، اقدام به تک نرخی کردن ارز و توزیع ارز 4200 تومانی جهت وارداتکالاهای مختلف نماید.

با توزیع ارزارزان هجوم واردکنندگان برای دریافت این رانت بادآورده آغاز و سیل کالاهای خارجیروانه ایران شد. گذشت زمان نشان داد که سیاست ارزی در پیش گرفته شده توسط دولت جزرانت، فساد، از بین رفتن منابع ارزی و تولید کشور چیزی را در پی نخواهد داشت به همینمنظور با عوض شدن رئیس کل بانک مرکزی و نشستن عبدالناصر همتی بر صندلی ریاست ایننهاد، سیاست های ارزی جدیدی پایه ریزی شد. این سیاست های جدید ارزی از 16 مردادماه سال جاری اجرا شد. یکی از بندهای بسته سیاست جدید ارزی این بود که دایرهکالاهای اساسی جهت دریافت ارز دولتی کاهش پیدا کند. از این رو از همان 16 مرداد وبا مصوبه هیات دولت فهرست کالاهای اساسی به 25 قلم کالا کاهش یافت و این کالاهامستحق دریافت ارز 4200 تومانی جهت واردات بودند.

با انتشارفهرست، برخی از واردکنندگان که دست خود را از رانت تقدیمی دولت خالی می دیدند باانواع ترفندها سعی در قانع کردن دولت جهت نشستن بر سر سفره این رانت پهن شده،داشتند. برخی مانند قطعه سازان و خودروسازان با ارسال نامه و تهدید به کاهش تولیدو بیکاری 450 هزار نفری سعی کردند خود را بر سر این سفره بنشانند برخی دیگر نیزمانند شرکت های هواپیمایی با نجومی کردن قیمت بلیت ها سعی کردند از این سفره بهرهببرند.

در مجموع دولتتا آنجا که ممکن بود مقاومت های لازم را در مقابل این صنایع انجام داد اما سرانجامدر مورخه هفت شهریور 1397 و با ارسال نامه ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت به بانکمرکزی 51 کالای دیگر به فهرست کالاهای اساسی اضافه شدند.


با نگاهی به اینفهرست، پرسش های زیادی به ذهن متبادر می شد از جمله اینکه چرا کالاهایی مانند لیبلیا همان کاغذهای پشت برچسب دار، ورق حلب روغن، پوشش و لفاف انواع پنیر و چسب بایدبرای واردات، ارز دولتی دریافت نماید؟ کالاهایی که به نظر می رسند با هر تقسیم بندیبه هیچ عنوان نمی توانند در جمع کالاهای اساسی قرار بگیرند. همچنین در خصوص لیبل ،ایرج استاد علی نقی عضو هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران طی مصاحبه ای با رادیوعنوان نمود که این کالا حدود 10 سال است که در ایران تولید می شود.


به هر حال درشرایط کنونی انتظار می رود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص شفاف سازی کندو به این شبهات پاسخ دهد.

همچنین با این وضعیت و با گسترده تر شدنفهرست کالاهای اساسی برای دریافت ارز 4200 تومانی باید هشدار داد که با ادامه اینروند اولاً تولید داخل متضرر خواهد شد، چرا که با واردات محصول نهایی با ارز 4200تومانی قطعاً قیمت کالای وارد شده ارزان تر از کالای تولید داخلی که مواد اولیهتولید خود را با ارز آزاد تهیه می کند خواهد بود و بنابراین کالای تولید داخل دیگرمشتری نخواهد داشت، ثانیاً چون ارز پرداختی برای واردات این کالاها از درآمدهاینفتی تامین می شود با گسترده شدن فهرست کالاهای اساسی و بازگشت تحریم های نفتی ازآبان ماه سال جاری، دولت قادر نخواهد بود که این ارزها را تامین کند و ثالثاً اینگستردگی باعث خواهد شد که موضوع نظارت بر فروش این کالاها برای دولت سخت تر شود ودوباره مشکلات سابق پیش بیاید و از همه مهم تر ممکن است عده ای سودجو به فکرصادرات کالای نهایی تولید شده با مواد اولیه بر مبنای ارز 4200 تومانی باشند،هرچند این صادرات در پوشش قاچاق خواهد بود.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافاتبرگرفته از سایت خبری فانا، تاریخ انتشار 21 شهریور 97، کد مطلب: 15580، www.phana.ir


منبع: شعار سال


addup.center