گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

کاهش تولید نفت عربستان رکورد زد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

ساعت24-عربستان سعودی به قول وزیر انرژی خود عمل کرد و تولید نفتش در ژانویه به 10.21 میلیون بشکه در روز رسید که کمترین میزان در هشت ماه گذشته بود.

سقف تولید عربستان سعودی تحت توافق اوپک، 10.31 میلیون بشکه در روز است. طبق نظرسنجی پلاتس، صادرات این کشور در ژانویه 500 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 7.20 میلیون بشکه در روز رسید.

نظرسنجی پلاتس نشان داد اوپک در ژانویه کمترین میزان تولید را از مارس سال 2015 به این طرف داشته و تولیدش با 970 هزار بشکه در روز کاهش نسبت به دسامبر، به 30.86 میلیون بشکه در روز رسید.

این کاهش ماه به ماه تولید، بزرگترین کاهش از دسامبر سال 2016 بوده است و عربستان سعودی و امارات متحده عربی بزرگترین سهم را در این کاهش تولید داشتند در حالی که فعالیت بزرگترین میدان نفتی لیبی نیز به دلیل مخاطرات امنیتی، متوقف مانده است.

یازده عضو اوپک تحت توافقی که اواخر سال گذشته منعقد کردند، ناچار شده اند تولیدشان را کاهش دهند و در ژانویه 76 درصد از کاهش توافق شده را عملی کردند و تولیدشان در مقایسه با سطح تولید اکتبر که مبنای توافق کاهش تولید است، 619 هزار بشکه در روز کاهش یافت. البته کویت استثنا بوده و مبنای کاهش تولیدش، ماه نوامبر است.

در آخرین نشست اوپک در وین که دسامبر برگزار شد، اعضای این گروه موافقت کردند تولیدشان را 812 هزار بشکه در روز کاهش دهند در حالی که روسیه و سایر کشورهای غیرعضو اوپک با کاهش تولید به میزان 383 هزار بشکه در روز در شش ماه نخست سال 2019 موافقت کردند.

ونزوئلا، ایران و لیبی از مشارکت در کاهش تولید معاف شدند و این سه کشور 25 درصد در کاهش تولید اوپک در ژانویه سهم داشتند.

امارات متحده عربی در ژانویه 3.07 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که 180 هزار بشکه در روز در مقایسه با دسامبر کاهش داشت.

منبع: ساعت 24


addup.center