گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

افزایش 43 درصدی پول در یکسال!

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

ساعت24-حجم نقدینگی در آبان ماه سال جاری در حالی به بیش از 1,725 هزار میلیارد تومان رسید که میزان پول در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 43 درصد افزایش داشته است.

بانک مرکزی تازه ترین آمار بخش پولی و بانکی کشور در آبان ماه سال جاری را منتشر کرده که بر این اساس، میزان کل نقدینگی نظام بانکی در این ماه به بیش از 1,725 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 12.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.1 درصد افزایش داشته است.

میزان نقدینگی در آبان ماه سال گذشته 1,424 هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که رشد نقدینگی در این ماه نسبت به آبان ماه سال 1395، برابر 22.6 درصد بوده است و مقایسه این آمار حاکی از آن است که شتاب رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.

بر اساس این گزارش، نقدینگی از دو بخش پول و شبه پول تشکیل شده که نقدینگی پولی در آبان ماه سال جاری بیش از 244 هزار میلیارد تومان و در بخش شبه پول بیش از 1,480 هزار میلیارد تومان بوده است.

رشد پول شتاب بیشتر گرفت؛ رشد شبه پول شتاب کمتر

میزان رشد پول در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 43.4 درصد رشد داشته است؛ به طوری که میزان پول در آبان ماه سال گذشته بیش از 170 هزار میلیارد تومان بوده و در آبان ماه سال جاری به بیش از 244 هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که رشد پول در آبان ماه سال 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن تنها 13.9 درصد بوده است.

اما در بخش شبه پول، رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته 15 درصد گزارش شده است، اما در آبان ماه سال قبل نسبت به سال پیش از آن، حدود 24 درصد رشد داشته است.

به این ترتیب، آمار منتشره حاکی از آن است که میزان رشد پول در سال جاری نسبت به سال گذشته شتاب بیشتری گرفته اما آمار نقدینگی در بخش شبه پول شتاب کمتری نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است.

پول شامل انواع اسکناس، مسکوک و سپرده های دیداری که به صورت چک قابل است، می شود و شبه پول را سپرده های غیر دیداری از جمله سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و حساب های پس انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه و به عبارتی دیگر کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است، تشکیل می دهند.

منبع: ایسنا

منبع: ساعت 24


addup.center