گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

شمخانی: سیاست و پیام ترامپ همانند صدام است

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی

دبیر شورای عالی امنیت ملی: سیاست و پیام ترامپ نیز مانند صدام است که یا تسلیم شوید و یا با اعمال حصر اقتصادی و تحمیل فقر از درون شما را متلاشی می‌کنیم/تسنیم

شمخانی: سیاست و پیام ترامپ همانند صدام است

دبیر شورای عالی امنیت ملی: سیاست و پیام ترامپ نیز مانند صدام است که یا تسلیم شوید و یا با اعمال حصر اقتصادی و تحمیل فقر از درون شما را متلاشی می‌کنیم/تسنیم