گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

رشد نقدینگی به 23 درصد کاهش یافت

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

قائم مقام بانک مرکزی از کاهش متوسط رشد نقدینگی به 23.7 درصد در دوره زمانی سال‌های 93 تا 97 خبر داد و گفت: نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران هم اکنون 103 است

رشد نقدینگی به 23 درصد کاهش یافت

قائم مقام بانک مرکزی از کاهش متوسط رشد نقدینگی به 23.7 درصد در دوره زمانی سال‌های 93 تا 97 خبر داد و گفت: نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران هم اکنون 103 استaddup.center