گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

تحریف یک حقیقت توسط یک خبرگزاری دولتی + تصویر


خبرگزاری دولتی ایسنا در حالی با کنایه، عدم اطلاع دقیق مخالفان مردمی FATF از متن این کنوانسیون، را تمسخر میکند که متن برنامه اقدام FATF توسط دولت روحانی، تا کنون منتشر نشده است.
خبرگزاری دولتی ایسنا در حالی با کنایه، عدم اطلاع دقیق مخالفان مردمی FATF از متن این کنوانسیون، را تمسخر میکند که متن برنامه اقدام FATF توسط دولت روحانی، تا کنون منتشر نشده است.

متن برنامه اقدام FATF که دولت روحانی پذیرفته است، تا کنون منتشر نشده و مشخص نیست که موافقان FATF دقیقا از چه چیزی دفاع می‌کنند!

 addup.center