گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

مخالفت واتیکان با تعاریف جدید در مفهوم جنسیت


تهران – ایرنا – واتیکان در گزارشی که به تازگی در باره مسائل جنسیتی انتشار داده عنوان کرد که با بحث‌های جدید مطرح شده در زمینه گرایشات جنسیتی مخالف بوده و آن را در تضاد با آموزه‌های الهی می‌داند.

در سند 31 صفحه ای که از سوی واتیکان انتشار یافته و از آن به عنوان دستور العملی درباره مفهوم جنسیت نام برده، آمده است: " (این) خداوند است که انسان را "زن" و "مرد" آفرید و واتیکان جنسیتی به غیر از زن و مرد را ساختگی می داند.

شبکه تلویزیونی سی ان ان روز چهارشنبه با پرداختن به این سند گزارش داد: در این سند، واتیکان با اشاره تلویحی به مسائل جنسیتی در جامعه امروز از آن به عنوان " بحران آموزشی" نام برد و گفته است که بحث در باره مفاهیم جدید در موارد جنسیتی به غیر از روابط بین زن و مرد، باعث "از بین بردن طبیعت" و "بی ثباتی اساس خانواده" می شود.

سی ان ان گزارش داد: این سند راهنما هنوز به امضای شخص پاپ فرانسیس نرسیده، اما در آن به مواضع پاپ و کتاب مقدس (انجیل) استناد شده است.

بنابراین گزارش، این سند از سوی "جامعه تعالیم کاتولیک" انتشار یافت و در آن همچنین خواستار گفت و گو در باره پاره ای از مسائل جامعه از جمله مساله جنسی شده است.

در این سند در باره چنین مفاهیم جدید جنسیتی گفته که فرضیه های جدید جنسیتی موجب دورشدن از طبیعت شده و هویت های جنسیتی غیر از زن و مرد بودن را خواسته ای مبتنی بر فهمی مغشوش از آزادی در حیطه احساسات است.

اروپام **1302** 1590

منبع: خبروان