گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری استان

سیاست حمایتی ایران از جمعیت سالمند، الگوی مناسب برای دیگر کشورها است


ناتالیا کانم با موفق خواندن سیاست‌های ایران در حمایت از خانواده و جمعیت سالمندی بویزه در مورد زنان، آن را الگویی مناسب برای دیگر کشورهای منطقه و جهان دانست.
ناتالیا کانم با موفق خواندن سیاست های ایران در حمایت از خانواده و جمعیت سالمندی بویزه در مورد زنان، آن را الگویی مناسب برای دیگر کشورهای منطقه و جهان دانست.
منبع: خبروان


addup.center