برگزاری جلسه با روسای انجمن‌های صنفی کاریابی‌ها پیرامون نرم افزار سابک - اخبار خبروان
گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اجتماعی

برگزاری جلسه با روسای انجمن‌های صنفی کاریابی‌ها پیرامون نرم افزار سابک


به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون نقاط قوت و ضعف نرم افزار سابک و تصمیم گیری نهایی برای نحوه استمرار بهره برداری از آن سامانه، مقرر شد جلسه‌ای در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 6/9/1397 در سالن کنفرانس طبقه سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردد.
به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون نقاط قوت و ضعف نرم افزار سابک و تصمیم گیری نهایی برای نحوه استمرار بهره برداری از آن سامانه، مقرر شد جلسه ای در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 6/9/1397 در سالن کنفرانس طبقه سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردد.
منبع: خبروان
آسیاتک