گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

نقدینگی در آبان ماه چقدر شد؟ / افزایش روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی


سرعت رشد نقدینگی در آبان ماه سال جاری نسبت به مهر ماه بیشتر شده است. نرخ نقدینگی نقطه به نقطه در در آبان ماه سال 1397 نسبت به سال گذشته 21.1 درصد رشد داشته است.

سرعت رشد نقدینگی در آبان نسبت به ماه گذشته بیشتر بوده است به شکلی که رشد نقدینگی در آبان ماه سال جاری 21٫1 درصد بوده است. در حالی که نقدینگی مهر ماه 1397 نسبت به سال گذشته 20٫7 درصد رشد داشته است.

این درحالی است که سرعت رشد نقدینگی در آبان ماه سال 1397 نسبت به مهر ماه 1٫9 درصد رشد داشته است.

حجم نقدینگی تا پایان آبان ماه 1725 هزار میلیارد تومان است، در حالی که این مقدار تا پایان مهر ماه سال جاری 1693 هزار میلیارد تومان بوده است.

تنها در آبان ماه سال جاری 32 هزار میلیارد تومان معادل هزار میلیارد تومان روزانه به نقدینگی کشور افزوده می‌شود.

در سال جاری بیشترین نقدینگی ماهانه مربوط به مرداد ماه است. نقدینگی در این ماه 2٫7 درصد رشد داشته است.

در آبان ماه سال جاری 29 هزار میلیارد تومان به شبه پول کشور افزوده شده به نحوی که در این ماه نسبت به ماه گذشته 1480 هزار میلیارد تومان رسیده است. شبه پول در مهر ماه 1451 هزار میلیارد تومان بوده است. شبه پول در آبان ماه 1397 نسبت به سال گذشته 18٫1 درصد رشد داشته است.

از ابتدای سال جاری بیش از 195 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است.
addup.center