گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

اقتصاد ایران هر روز دولتی‌تر می شود

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

گروه اقتصادی: شکرخدایی با اشاره افزایش سهم هزینه جاری در بودجه 97 گفت: دولت هر سال بزرگ‌تر می‌شود. چند سال دیگر بودجه عمرانی به نزدیک صفر می‌رسد، کل پول نفت و مالیات و عوارضی که از مردم می‌گیریم، حقوق کارکنان دولت و یارانه‌ها شده و چیزی باقی نمی‌ماند. بودجه عمرانی محقق نمی‌شود. بنابراین مالیات می‌گیرند، نفت می‌فروشند تا حقوق پرسنل و بازنشستگان و یارانه‌ها را بدهند.
مسئله اتكای اقتصاد كشور به نفت از سال 1352 آغاز شد؛ از زمانی كه قیمت هر بشــكه نفت خام صادراتی از حدود یك دلاربه حوالی 11دلاررســید و پای درآمدهای عظیم نفتی به اقتصاد ایران باز شــد. ایران در آن سالها حدود 6میلیون بشكه نفت در روز صادر میكرد و 11برابر شدن قیمت هر بشکه نفت و سرازیرشدن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران باعث شد دولت وقتخود را بینی از از مدیریت بهینه منابع ببیند. این درآمدها به حدی هنگفت بود كه تمام اركان دیگر رشد و توسعه را تحت الشعاع قرارداد؛ اقتصاد دولتی تر شد و احساس نیاز به سایر عوامل رشد مانند بهره‌وری، رقابت پذیری و... رنگ باخت و درآمدهای نفتی ســهم عمده این مسائل را پوشش دادند. فرشید شکرخدایی نایب رئیس کارگروه رقابت و نایب‌رئیس کمیسیون رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در اینباره می گوید : اقتصاد متكی به نفت، چندان به درآمدهای مالیاتی توجه ندارد و در آن بــه بخش خصوصی و غیردولتی بهایی داده نمی شــود چراكه دولت ها منابع درآمدی خود را از طریق فروش نفت تامین می كنند و خود را از بخش مولد و وصول مالیات بی نیاز می دانند. از سوی دیگر از آنجا كه مالیات از تولید گرفته میشود، دولتها در اقتصاد نفتی به رونق تولید و بالندگی بخش خصوصی و غیردولتی توجهی ندارند و همت چندانی برای رفع موانع تولید از خود نشان نمی دهند. چراكه نفت عمال جایگزین مالیات حاصل از تولید شده و اقتصاد را به سمت یك اقتصاد غیرتولیدی و مناسب برای رشدبخش های غیرمولد سوق داده است. 

او با بیان اینکه  از دهه 50 به بعد و در کل دوران بعد از جنگ تحمیلی، ســهم نفت دراقتصاد ما بالا بوده و گاه با احتســاب مشــتقات نفتی به بیش از 70 تا 80 درصد رســیده است ، ادامه داد: بخش تولید نیز هرگز نتوانسته اســت آنگونه که باید خودی نشان بدهد. در مقابل، بودجه همه دولتی های نفتی نیز به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، رابطه مستقیمی با تغییرات قیمتی و میزان تولید نفت داشته و در مواقع کاهش قیمت یا افت تولید با کسری جدی مواجه شده‌اند.به گفته او ، در این شرایط اگر درآمدهای نفتی کفاف خرج دولت را بدهد و موفق به پوشش بودجه شود، به دلیل ضعف تولید، اقتصاد کشور باتورم همراه میشود و اگر درآمدهای نفتی کافی نباشد، اقتصاد پا به رکودی میگذارد که بخش تولید را بیش از پیش نحیف و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را تشــدید می کند و این دور باطل  همچنان ادامه می یابــد و ناپایداری بازارها و افت ارزش پول ملی را به دنبال می آورد. در حقیقت، در یک اقتصاد نفتی که کمترین توجه را به بخش مولد دارد، بازارها به وجود ارزهای نفتی و تداوم واردات متکی هستند و هرگاه نقصانی در درآمدهای نفتی ایجاد شود، اقتصاد دچار تنش میشوند.

اقتصاد دولتی و فساد و انحصار حاصل وابستگی به نفت 
یکــی دیگر از پیامدهــای نفتی بودن اقتصاد، بزرگ شــدن دولت هاســت؛ مســئله ای که همــواره از آن به عنــوان یکی ازچالش های کشور یاد میشود. شکرخدایی  که معتقد است  دولت بزرگ و اقتصاد نفتی باعث شده با دو چالش جدی فساد و انحصار مواجه شویم ، ادامه داد : متاسفانه اقتصاد دولتی كه به درآمدهای نفتی وابسته شده، زمینه نهادیه شدن فساد در اقتصاد کشور را مهیا کرده و نهادینه شدن فساد نیز انحصار ایجاد كرده است.او در ادامه افزود: این دو مقوله به حدی هزینه‌های تولید را افزایش داده که جایی برای رقابتی شدن اقتصاد باقی نمانده است و موجب شده بخش خصوصی اجازه شكل گیری و توسعه پیدا نكند و در مقابل شاهد شكل گیری نهادهای انحصاری و شبه دولتی در اقتصاد ایران باشیم. در این وضعیت، بخش عمده فعالان بخش خصوصی معتقدند یكی از ریشه های عدم خروج از ركود، بحث فساد است.به گفته او ، همین الان تعداد زیادی نهاد عمومی غیردولتی با نام‌های خصولتی داریم که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بین 12 تا 15‌هزار شرکت است و بنا به قانون مصوب مجلس، مصوب شورای نگهبان، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار بود صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودشان را در سایت کدال منتشر کنند، اما آخرین اخبار نشان از ثبت صورت‌های مالی فقط 200 تا 300 شرکت است.


addup.center